Wettelijke kennisgeving

Voor alle pagina's van de website van Bombardier Recreational Products geldt: © 1997-2012, Bombardier Recreational Products Inc. Alle rechten voorbehouden. 

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOOR U DEZE WEBSITE BEZOEKT EN GEBRUIKT
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze overeenkomst ("Overeenkomst"). Deze site is eigendom van en wordt beheerd en onderhouden door BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. of zijn dochterondernemingen (voortaan aangeduid met "BRP", "wij", "ons" of "onze"). 

Handelsmerk, Auteursrecht en Intellectueel eigendom

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") is wereldleider op het gebied van ontwerp, ontwikkeling, fabricage, distributie en marketing van gemotoriseerde voertuigen voor de recreatiesport. Het gaat daarbij om sneeuwscooters, waterscooters, boten, buitenboordmotoren, vliegtuigmotoren, ATV's, SSV's en roadsters, en om de bijbehorende onderdelen, accessoires, kleding en veel andere producten die onder licentie worden verkocht.

Auteursrechten:

BRP bezit en behoudt het auteursrecht op het materiaal dat zich op de websites van BRP bevindt en op ieder door BRP uitgebracht document, inclusief catalogi, technische publicaties, handleidingen en gidsen. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, heeft niemand het recht op welke manier dan ook de architectuur of het uiterlijk van de BRP websites te kopiëren of openbaar te maken. Dat geldt ook voor alle informatie die zich op de BRP websites bevindt, inclusief de op de websites of in catalogi gepubliceerde foto's. Geen enkel materiaal van de BRP websites of welke andere website dan ook die eigendom is van, beheerd of onderhouden wordt door, of onder licentie staat van BRP of haar dochtermaatschappijen, mag op welke manier dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgebracht, geüpload, gepost, verzonden of verspreid. Wel mag u één kopie van het materiaal downloaden op een losstaande computer, mits dit materiaal uitsluitend bestemd is voor uw persoonlijk, niet commercieel thuisgebruik en u alle vermeldingen betreffende auteursrecht en andere eigendomsrechten intact laat.

Handelsmerken

BRP gebruikt en promoot zijn handelsmerken op grote schaal via diverse kanalen waaronder televisie, reclame in gedrukte vorm en via internet. Dankzij die uitgebreide promotionele activiteiten en de kwaliteit van de producten en diensten van BRP, zijn de handelsmerken van BRP bekend over de hele wereld en vertegenwoordigen ze zeer waardevolle goodwill. Ieder gebruik van handelsmerken van BRP zonder schriftelijke toestemming van BRP vooraf, vormt mogelijk inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie.

Het is niet toegestaan welk handelsmerk dan ook, inclusief grafische symbolen, logo's en iconen, van Bombardier Recreational Products Inc., BRP-Powertrain GmbH & Co KG of BRP Finland Oy (hierna "BRP en/of haar dochtermaatschappijen" genoemd), in zijn geheel of gedeeltelijk, te gebruiken of te registreren, tenzij in overeenstemming met expliciete schriftelijke goedkeuring van BRP en/of haar dochtermaatschappijen.

Het is niet toegestaan welk handelsmerk dan ook, inclusief grafische symbolen, logo's en iconen, van BRP en/of haar dochtermaatschappijen, in zijn geheel of gedeeltelijk, te gebruiken als, of als deel van, een bedrijfsnaam, handelsnaam, productnaam of dienstennaam (bijv. "Iemand Ski-Doo Inc.").

Het is niet toegestaan een identiek of soortgelijk handelsmerk van BRP en/of haar dochtermaatschappijen te gebruiken als deel van een domeinnaam, tenzij in overeenstemming met expliciete schriftelijke goedkeuring van BRP en/of haar dochtermaatschappijen (bijv. www.SeaDooPWC.com).

Het is niet toegestaan een handelsmerk, inclusief grafische symbolen, logo's en iconen, van BRP en/of haar dochtermaatschappijen te gebruiken op een manier die het merk in diskrediet brengt.

Een handelsmerk van BRP en/of haar dochtermaatschappijen mag niet als zelfstandig naamwoord worden gebruikt in mondelinge of schriftelijke communicatie. Een handelsmerk van BRP en/of haar dochtermaatschappijen mag nooit afzonderlijk worden gebruikt, maar moet altijd worden voorafgegaan of gevolgd door een soortnaam. Dit om te voorkomen dat een handelsmerk van BRP en/of haar dochtermaatschappijen uiteindelijk niet meer als merknaam van een BRP product wordt gezien (bijv. "Mijn Ski-Doo sneeuwscooter" in plaats van "Mijn Ski-Doo").

Een handelsmerk van BRP en/of haar dochtermaatschappijen mag nooit in het meervoud of in de bezittelijke vorm worden gebruikt (bijv. "Ik heb twee Spyder roadsters" in plaats van "Ik heb twee Spyders").

Het vervaardigen, verkopen of weggeven van merchandise-artikelen (bijv. T-shirts, pennen, e.d.) met daarop een handelsmerk, inclusief grafische symbolen, logo's en iconen, van BRP en/of haar dochtermaatschappijen is niet toegestaan, tenzij in overeenstemming met expliciete schriftelijke goedkeuring van BRP en/of haar dochtermaatschappijen.

Het is niet toegestaan een handelsmerk, inclusief grafische symbolen, logo's en iconen, van BRP en/of haar dochtermaatschappijen te gebruiken op een manier die suggereert dat er sprake is van een connectie met, of goedkeuring, sponsoring of steun van BRP en/of haar dochtermaatschappijen.

Volg a.u.b. deze link voor toegang tot de lijst met handelsmerken van BRP en/of haar dochtermaatschappijen: Public trademark list. De afwezigheid van een handelsmerk, grafisch symbool, logo of icoon op deze lijst houdt niet in dat BRP en/of een dochtermaatschappij afstand doet van zijn rechten op dat handelsmerk, grafisch symbool, logo of icoon of welk intellectueel eigendom dan ook.

Vrijwaring

DEZE WEBSITE EN ALLE INFORMATIE DIE HIJ BEVAT, WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. INCLUSIEF (ONDER ANDERE) DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN TOEPASSELIJKHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE OF NIET-INBREUK. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN HET UITSLUITEN VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOE, DUS HET IS MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

De informatie op deze website kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie op deze website en de producten die erin worden beschreven, kunnen periodiek worden gewijzigd.

Beperking van de aansprakelijkheid

BRP neemt nadrukkelijk afstand van enige aansprakelijkheid met betrekking tot elke andere website die u via deze website opent. Besef goed dat, als u een website opent die niet beheerd en/of onderhouden wordt door BRP, deze website los staat van BRP en dat BRP geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website. Bovendien betekent een link naar een website die niet beheerd en/of onderhouden wordt door BRP niet dat BRP enige aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die website. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te treffen die ervoor zorgen dat alles wat u gebruikt vrij is van schadelijke zaken als virussen.

IN GEEN GEVAL IS BRP IN VERBAND MET DEZE WEBSITE OF ENIGE AAN DEZE WEBSITE GEHYPERLINKTE WEBSITE JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE DIE VEROORZAAKT IS DOOR (ONDER ANDERE) MISLUKKING VAN PRESTATIES, FOUTEN, WEGLATING, DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF (MAAR NIET BEPERKT TOT) WINSTDERVING, BEDRIJFSBEËINDIGING, HET VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF GEGEVENS OP UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS AL ZOUDEN WIJ UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN VAN HET RISICO VAN ZULKE SCHADE.

Vertrouwelijke of persoonlijke informatie

BRP stelt het op prijs als u contact opneemt en we horen graag uw mening over onze producten. Maar u zult begrijpen dat wij via onze website liever geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie van u ontvangen. Wij verzoeken u daarom er rekening mee te houden dat BRP alle door u toegezonden informatie en materiaal zal beschouwen als zijnde NIET vertrouwelijk. Door BRP informatie of materiaal toe te sturen, geeft u BRP het onbeperkte en onherroepelijke recht deze informatie of dit materiaal te gebruiken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken, uit te voeren, aan te passen, te verzenden en te verspreiden en geeft u BRP ook toestemming elk idee of concept dat, en elke kennis of techniek die u ons toestuurt voor elk doel te gebruiken.

Jurisdictie

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, is het materiaal op deze website enkel bedoeld om producten van BRP te promoten. BRP beweert niet dat op deze website getoonde materialen of producten voor al zijn locaties van toepassing zijn, of op al zijn locaties verkrijgbaar zijn.

Deze overeenkomst valt onder en wordt opgevat volgens de wetgeving van de Canadese provincie Québec, waarvan de collisierechtelijke beginselen echter niet van toepassing zijn. Als enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig, of om welke reden dan ook niet te handhaven is, dan zal die bepaling geacht worden geen deel uit te maken van deze overeenkomst en zal deze de geldigheid en handhaving van de resterende bepalingen niet beïnvloeden. Deze overeenkomst bevat alle afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en kan uitsluitend schriftelijk aangepast worden, waarbij de handtekening van beide partijen vereist is.